photo:Takeshi Koketsu  Sho: Houkou Nakashima × Yuuki Kobayashi 2011 名古屋城 二の丸広場